Leden & Lessen

Lid worden & trainingen

Word lid
Word lid
Neem les
Neem les

Trainers

We hebben twee trainers: Jaap van Pelt en Ingmar Kolbrink
Beiden geven alleen trainingen aan leden van onze vereniging.

Jaap geeft trainingen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, zijn telefoonnummer is +316103668316

Ingmar geeft trainingen op de dinsdag, zijn telefoonnummer is +31647031477

Om direct te starten met lessen is telefonisch overleg met de trainer nodig.
mailadres: trainer@metgensbleek.nl

Opzeggen/Wijzigen

Wijzigingen lidmaatschap

Is iets veranderd zoals het telefoonnummer, het adres, het e-mailadres of moet er wat toegevoegd worden, bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer etc.

Geef dat dan direct door aan de ledenadministratie mailadres: ledenadministratie@metgensbleek.nl

Dit wordt nog wel eens vergeten en is toch belangrijk.

Opzeggen lidmaatschap

Dit kan alleen gebeuren bij de ledenadministratie, schriftelijk of per e-mail vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Een ontvangen opzegging wordt ALTIJD door de ledenadministratie bevestigd.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen verrekening dan wel restitutie plaats van de betaalde contributie.

Bij opzegging na 31 december van het lopende verenigingsjaar zal € 25,00 in rekening worden gebracht.

Na 1 maart van het volgend jaar worden opzeggingen niet meer in behandeling genomen en betaalt men het volledige contributie bedrag.

Contributie

mailadres: ledenadministratie@metgensbleek.nl

De contributie van TV Metgensbleek (dit is exclusief lesgeld)

Seniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 – 23.00 uur zondag: 09.00 – 18.00 uur

Contributie: € 170,00 (1 april – 31 maart ) Het hoofdlid ( eerste lid van een gezin) ontvangt de post.

Daglid:

Dit is een seniorlid dat beperkte speelmogelijkheden heeft.

Speeltijden: 1 april t/m 30 september: 08.30 – 17.00 uur (uitsluitend op werkdagen)

1 oktober t/m 31 maart : ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur zondag 09.30 – 18.00 uur

Contributie: € 120,00 (1 april – 31 maart )

Studentenlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt t/m het jaar waarin je 26 wordt.

Als je aan kunt tonen dat je schoolgaand cq studerend bent, heb je recht op studentenkorting.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 – 23.00 uur zondag: 09.00 – 18.00 uur

Contributie: € 130,00 (1 april  – 31 maart )

Juniorlid:

Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.

Een juniorlid heeft dezelfde speeltijden en speelrechten als een seniorlid tegen een gereduceerde prijs.

Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 – 23.00 uur zondag: 09.00 – 18.00 uur

Contributie: € 100,00 (Junioren A) voor leden van 13 t/m 17 jaar

€ 75,00 (Junioren B) voor leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Gast-winterlid:

Speeltijden: 1 oktober – 31 maart : ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur zondag: 09.30 – 18.00 uur

Contributie: Senior: € 70,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

Junior: € 50,00 (gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld )

Inschrijfgeld (eenmalig):

Senioren: € 25,00 Studenten en junioren : € 15,00

Gezinskorting:

De contributie wordt berekend over een volledig seizoen. Bij aanmelding vanaf de maand augustus vindt voor het lopende seizoen de berekening plaats op basis van het aantal resterende maanden van het seizoen.

Gezinskorting 3gezinslid € 10,00 4gezinslid € 15,00 5gezinslid € 25,00

Na aanmelding ontvangt u een tijdelijke pas met een beperkte geldigheidsduur. Nadat wij uw ledenpas van de KNLTB hebben ontvangen en alle aan T.V. Metgensbleek verschuldigde bedragen door u zijn voldaan, wordt deze naar u toegestuurd. De tijdelijke pas moet dan worden ingeleverd.

Machtiging periodieke afschrijving

De machtiging kan door TV Metgensbleek uitsluitend worden gebruikt om de contributie te innen. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verleende machtiging automatisch ingetrokken.

Onze bankrekening is: NL 46 INGB 0005 4504 95 t.n.v. TV Metgensbleek

Informatie voor leden

Voor onze nieuwe leden hebben wij een introductie boekje gemaakt. Hier staat veel informatie in over onze vereniging.